Zapytanie ofertowe nr 1/2015

dotyczy obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

 

 

 

I.            ZAMAWIAJĄCY

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

 

NIP 858 173 86 21,  REGON 320010568

 

 

 

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Zakres pomocy prawnej wykonywanej na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry dotyczyć powinien działalności statutowej Związku, w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawach i rozporządzeniach z tym związanych, m.in.:

 

1)      zapewnienie obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej Odry;

 

2)      opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów aktów prawnych organów Związku Gmin Dolnej Odry (uchwał, zarządzeń, decyzji), aktów wewnętrznych, zawieranych umów i porozumień,

 

3)      sporządzanie pisemnych opinii prawnych w sprawach kierowanych przez organy Związku Gmin Dolnej Odry i jego pracowników,

 

4)      weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, programów pomocowych, oraz w sferze zamówień publicznych, itp.;

 

5)      reprezentowanie interesów Związku Gmin Dolnej Odry w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Związek Gmin Dolnej Odry przed sądami i innymi organami i instytucjami, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego;

 

6)      reprezentowania w stosunkach z osobami trzecimi w granicach umocowania;

 

7)      udział w negocjacjach prowadzonych przez Zleceniodawcę;

 

8)      przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów w sprawach, których Związek Gmin Dolnej Odry jest stroną;

 

9)      zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji przenoszących się na organizację pracy w Związku Gmin Dolnej Odry, mającej na celu usprawnienie obiegu dokumentów i rozpatrywania spraw dla poprawnego wykonywania zadań przez Związek Gmin Dolnej Odry;

 

10)   wspomaganie pracowników Związku Gmin Dolnej Odry w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe, w tym zapewnienie bieżącej współpracy, udzielanie porad prawnych, udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa z działalności Związku Gmin Dolnej Odry:

 

- ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną,

 

- opiniowanie sporządzonych przez Zleceniodawcę projektów umów cywilnoprawnych, kontraktów, umów, regulaminów, procedur, pism i innych dokumentów,

 

- opracowywanie dla Zleceniodawcy projektów umów cywilnoprawnych, kontraktów, umów, regulaminów, procedur, pism w tym procesowych i innych dokumentów,

 

11)   udział w posiedzeniach organów.

 

2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

 

III.            TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od  01 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r.

 

2.       Miejsce wykonania zamówienia: czynności podejmowane będą poprzez wizytę w siedzibie Zleceniodawcy 1 raz w tygodniu w uzgodnionym obustronnie dniu tygodnia oraz poprzez kontakt telefoniczny i za pomocą  poczty elektronicznej.

 

 

 

IV.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.       Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

 

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru oświadczenia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

2)      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, a w szczególności znajomość:

 

a)      zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym,

b)      problematyki organizacji i statutu Związku,

c)       ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do ustawy,

d)      ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ustawy,

e)      ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do ustawy,

f)       ustawy o dostępie informacji publicznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

g)      ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,

h)      ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ustawy,

i)        ustawy o opłacie skarbowej, administracyjnej i opłacie od czynności cywilno-prawnych,

j)        ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

k)      ustawy o odpadach,

l)        ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

m)    ustawy o finansach i zamówieniach publicznych, rachunkowości budżetowej oraz prawa pracy,

n)      powinien posiadać znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jst lub instytucji, dla których jst jest: właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim,oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że osoba wykonująca zamówienie posiadać musi co najmniej trzyletnie doświadczenie w obsłudze prawnej, w tym minimum 12 miesięczne doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

 

 

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

 

1.       Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.).

 

2.       Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

3.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem

 

4.       Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

 

5.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6.       Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie z tym, że:

 

1)      koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

 

Związek Gmin Dolnej Odry

 

Ul. Narciarska 57

 

74 – 500 Chojna

 

z dopiskiem

 

Oferta na obsługę prawną Związku Gmin Dolnej Odry” –

 

Termin składania ofert do 12 grudnia 2015 do godz. 15:00

 

7.       Zawartość oferty:

 

1)      Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

 

2)      Oświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

 

3)      Wykaz usług ( załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

 

4)      Oświadczenie posiadania doświadczenia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

 

 

 

VI.            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Związek Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna z dopiskiem „ oferta na obsługę prawną Związku Gmin Dolnej Odry” lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 grudnia 2015 r. do godz. 15:00, z tym że oryginały dokumentacji ofertowej muszą wpłynąć do Zamawiającego w terminie do czterech dni roboczych od dnia wysłanej przez siebie oferty pocztą elektroniczną.

 

2.       Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie www.bip.zgdo.eu 

 

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.zgdo.eu

 

VII.            KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.       Wybór oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 

1)      Kryterium cena

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

cena najniższa

 

------------------------                x 100 pkt x znaczenie kryterium – 80%

 

cena oferty ocenianej

 

               W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

 

 

 

2)      Kryterium doświadczenie – ilość usług przeprowadzonych w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego – 20%.

 

Zalicza się jedynie usługi, których czas trwania wyniósł minimum 12 miesięcy.

 

 

 

1 – 3 usług

4 – 6 usług

7 – 10 usług

Powyżej 10 usług

5 pkt

10 pkt

15 pkt

20 pkt

 

 

 

Punkty zostaną przyznane w niniejszym kryterium za wykazanie ilości usług przeprowadzonych w   zakresie obsługi prawnej wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

 

                W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

3)      Ostateczna ilość punktów, która zostanie przyznana poszczególnym wykonawcom zostanie ustalona poprzez zsumowanie liczby punktów, uzyskanych w oparciu o wskazane powyżej kryteria. W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 punktów

 

VIII.            INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

 

2)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

IX.            DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 561 50 88, 609 602 908, 726 602 908 oraz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

X.            ZAŁĄCZNIKI

 

1.       formularz ofertowy (załącznik nr 1),

 

2.       oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich obowiązek (załącznik nr 2),

 

3.       wykaz usług (załącznik nr 3),

 

4.       oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (załącznik nr 4)

 

5.       wzór umowy o świadczenie usług prawnych (załącznik nr 5),

 

6.       statut Związku Gmin Dolnej Odry dostępny w zakładce:

 

http://www.bip.zgdo.eu/index.php/statut-zwiazku.html

 

Zmiana zapytania - 9.12.2015

 

 

Rozstrzygnięcie

Attachments:
FileFile sizeCreatedLast modified
Download this file (zapytanie ofertowe prawnik.pdf)Zapytanie Ofertowe z załącznikami650 kB27-11-201507-12-2015
Download this file (zmiana zapytania ofertowego.doc)Zmiana zapytania ofertowego199 kB08-12-201508-12-2015
Download this file (zmieniony załącznik nr 5.pdf)Zmieniony załącznik nr 5348 kB08-12-201508-12-2015
Download this file (Zmiana zapytania ofertowego - termin.pdf)Zmiana zapytania ofertowego - termin287 kB09-12-201509-12-2015
Download this file (rozstrzygniecie-obsluga_prawna.pdf)Rozstrzygnięcie290 kB18-01-201618-01-2016

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.